What Makes a Yogi?

20180912_1210354936263490438999473.jpg
Prep: Salamba Sirsasana

Practice.